FOLDER

RTX 4060 Ti 16GB DEALS!

Privacy verklaring

Privacyverklaring Dragon Computers te Heerlen

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dragon Computers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dragon Computers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wet voor de verwerking van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken, zonder uzelf bekend te hoeven maken. Bij ieder bezoek aan onze website worden gebruikers data door de gebruikte browser en in protocoldata, de zogenaamde server-logfiles, zoals bijv. datum van openen pagina, naam van de geopende website, verzonden data en de opvragende provider opgeslagen. Deze data zijn niet toegankelijk en kunnen door niemand opgevraagd worden. Deze dienen enkel als zekerheid voor een foutloos gebruik van onze website en verbetering van onze aanbiedingen.

Persoonlijke gegevens worden verzameld als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt met het oog op het uitvoeren van een contract of het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen via de hieronder beschreven contactoptie. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd en rekening houdende met fiscale en commerciële bewaartermijnen, verwijderd na het verstrijken van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een volgend gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan ​​verder gebruik van gegevens door onze kant waarover wij u hieronder zullen informeren.

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te vinden op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, indien u dit wenst en het verwijderen  geen wettelijke opslagvereisten tegenspreekt.


Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

    NAW gegevens
    Telefoonnummer
    Factuuradres
    Emailadres
    Betalingsgegevens
    Geboortedatum
    IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Afhandelen betalingen

Sisow
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres, woonplaats gegeven en betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Gebruik van persoonsgegevens wanneer Klarna als betaalwijze wordt gekozen
Klarna controleert en analyseert uw gegevens en wisselt in geval van legitieme belangen en redenen informatie uit met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van Klarna.

Als u als betaalwijze gekozen hebt voor de Klarna-betaalservices ‘Achteraf betalen’ of ‘Gespreid betalen’, hebt u ermee ingestemd dat wij de benodigde persoonsgegevens voor de afhandeling van de betaling, een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck (zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer), alsmede de benodigde gegevens voor de afhandeling van de betaling in verband met de bestelling (zoals het aantal artikelen, de artikelnummers, het factuurbedrag en de belastingen in procent) verzamelen en aan Klarna doorgeven. De gegevens worden doorgegeven, zodat Klarna voor de afhandeling van uw aankoop met de door u gewenste facturatie een factuur kan opstellen en een identiteitscontrole en kredietwaardigheidscheck kan uitvoeren.
Klarna heeft daarbij volgens de BDSG een legitiem belang bij de overdracht van de persoonsgegevens van de koper en heeft die gegevens nodig om bij kredietinformatiebureaus informatie te vragen met het oog op een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck. In Duitsland kunnen dat de volgende kredietinformatiebureaus zijn:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, D-65203 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, D-22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, D-28203 Bremen
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden

Voor de beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst verzamelt en gebruikt Klarna behalve een adrescontrole ook informatie over het betaalgedrag van de koper tot nu toe en de verwachtingen voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scores door Klarna is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische procedure. Daarvoor gebruikt Klarna onder andere ook uw adresgegevens. Als na deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid onvoldoende is, zal Klarna u hierover per omgaande informeren. Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens tegenover Klarna

1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op elk moment tegenover Klarna herroepen. Toch behoudt Klarna daarna het recht om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven, als dit voor de contractuele betalingsafhandeling door de diensten van Klarna noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of overheidsinstantie geëist wordt.

2. Uiteraard kunt u op elk moment informatie vragen over de persoonsgegevens die door Klarna worden bewaard. Dit recht wordt gegarandeerd door de BDSG. Als u als koper deze informatie wilt opvragen of Klarna op de hoogte wilt brengen van wijzigingen in verband met de opgeslagen gegevens, kunt u dit doen via datenschutz@klarna.de.

Overdracht van persoonlijke gegevens voor orderverwerking.
De orderverwerking (met name de facturering) vindt plaats via de serviceprovider "easybill" (easybill GmbH, Düsselstrasse 21, 41564 Kaarst). We geven uw gegevens uitsluitend door aan easybill voor het verwerken van uw online bestelling. Details over gegevensbescherming op easybill en het privacybeleid van easybill zijn beschikbaar op easybill's website op easybill.de.

De door ons verworven persoonsgegevens worden met het oog op de bezorging aan het met de levering verbonden bedrijf verder gegeven, voor zover nodig is voor de bezorging.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 

 

  • per e-mail
  • via social media


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Naam bedrijf: Dragon Computers
Naam eigenaar: Candy Michelle Kan
Adres: Akerstraat 48 - 50
Postcode, plaats: 6411 HB Heerlen
E-mail: mail@dragoncomputers.eu
Telefoon:+31 (0)45 8507600


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Privacybeleid over gebruik van Facebook
De verantwoordelijke heeft op deze website geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto's uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden.
Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd ook op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectievelijke verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt.
Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en bewaart deze persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt altijd informatie via het Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op het  Facebook-component klikt of niet.
Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn/haar Facebook-account voordat onze website wordt geopend.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Privacybeleid over en gebruik van Google AdSense

De verantwoordelijke heeft Google AdSense geïntegreerd op deze website. Google AdSense is een online service die reclame-bemiddeling door derden biedt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op websites van derden in overeenstemming met de inhoud van de desbetreffende website van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is de Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS

Het doel van de Google AdSense-component is het opnemen van advertenties op onze website. Google AdSense zet een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, verstrekt Alphabet Inc. een analyse van het gebruik van onze website. Elk bezoek aan een van de pagina's van deze site die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, start automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon via de respectievelijke Google AdSense-component Gegevens verzenden naar Alphabet Inc. voor online-advertentie- en commissie-vereffening.
Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat door Alphabet Inc. wordt gebruikt om onder meer de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en als gevolg daarvan de afwikkeling van de commissie te vergemakkelijken

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een cookie die al door Alphabet Inc. is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waarbij een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van het ingebedde aantal pixels kan Alphabet Inc. detecteren of en wanneer een internetpagina is geopend door een getroffen persoon en welke links de betrokken persoon heeft aangeklikt. Telpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Google AdSense zal persoonlijke data en informatie, inclusief het IP-adres dat nodig is om de weergegeven advertenties te verzamelen en te factureren, overdragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan dergelijke persoonlijke informatie die via het technische proces is verzameld, overdragen aan derden.

Google Adsense wordt uitgelegd op https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

Privacybeleid voor gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren.
Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de verantwoordelijke en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De betreffende persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/.

Privacybeleid over gebruik en gebruik van Google-remarketing

De verantwoordelijke heeft Google Remarketing-services geïntegreerd op deze website. Google-remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan laten zien aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruiksvriendelijke advertenties maken en zo internetgebruikers toestaan om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.

Het Google Remarketing Services-bedrijf is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het Google Netwerk of bekijken op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de service van Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de persoon zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om interessegerelateerde advertenties weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De betreffende persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google+

De verantwoordelijke heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto's uploaden en socialiseren via verzoeken van vrienden, onder anderen.

De werkmaatschappij van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van de pagina's van deze website die door de verantwoordelijke wordt beheerd en waarin een Google+ knop is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch geactiveerd door de betreffende Google+ knop, een weergave van de overeenkomstige Google+ Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de persoon tegelijkertijd op Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de volledige duur van elk verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en toegewezen door Google aan het relevante Google + -account van de persoon in kwestie.

Als de betrokkene een van de Google + -knoppen activeert die op onze website is geïntegreerd en dus een Google + 1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google + -gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de voorwaarden die door de betrokkene zijn geaccepteerd. Een verklaring van de betrokkene op deze website Google +1 aanbeveling persoon, als gevolg daarvan, samen met andere persoonlijke gegevens zoals de naam van de Google gebruikt door de betrokken + 1 rekeningen en afgezet in deze foto in andere Google-services persoon Bijvoorbeeld de zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonlijke gegevens ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google + -knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google + -knop klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wilt overdragen, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google + -account voordat hij onze website oproept.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Extra Google-tips over de Google +1-knop zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Privacybeleid over gebruik en gebruik van Google AdWords

De verantwoordelijke heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders zowel Google als Google Netwerk-zoekmachine resultaten kunnen uitvoeren. Google AdWords staat een adverteerder toe om zoekwoorden in te stellen die alleen een advertentie in de zoekresultaten van Google weergeven wanneer de zoekmachine een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat ophaalt. In het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd op actuele webpagina's met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties weer te geven op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website komt, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen in het informatietechnologiesysteem van Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Over de conversiecookie is, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website kwam inkomsten genereerde, dat wil zeggen een aankoop voltooide of annuleerde.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat aan ons is verzonden via AdWords-advertenties, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren , Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina's die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De betrokken persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Privacybeleid over gebruik en gebruik van Instagram

De verantwoordelijke heeft geïntegreerde componenten van de Instagram-service op deze website. Instagram is een service die zich kwalificeert als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en die ook kunnen verspreiden naar andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Door elk bezoek van een van de pagina's van deze website die wordt beheerd door de verantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-Button) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon wordt automatisch veroorzaakt door het desbetreffende onderdeel van Instagram om een representatie van het overeenkomstige onderdeel van Instagram te downloaden.
Als onderdeel van dit technische proces weet Instagram welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke subpagina de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Instagram en via Instagram toegewezen aan het Instagram-account van de betreffende persoon. Als de betrokken persoon een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Instagram.

Via het onderdeel Instagram ontvangt Instagram altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Instagram op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de inhoud van Instagram klikt of niet. Als de betreffende persoon deze informatie niet naar Instagram wil verzenden, kan de laatstgenoemde voorkomen dat de uitzending uitlogt op zijn Instagram-account voordat hij onze website opent.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Privacybeleid over gebruik en gebruik van Twitter

De verantwoordelijke heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar beschikbare microblogdienst waarmee gebruikers zogenoemde tweets kunnen plaatsen en verspreiden, die beperkt zijn tot 140 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief niet-Twitter-abonnees. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Met Twitter kun je ook een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door het respectieve Twitter-component. oorzaken om een presentatie van het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Verdere informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website in de digitale wereld te promoten en om onze bezoekersaantallen te vergroten.


Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Twitter-component en via Twitter toegewezen aan het Twitter-account van de betreffende persoon. Als de betrokken persoon een van de Twitter-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Twitter.

Twitter ontvangt altijd informatie via het Twitter-component dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokken persoon zich tegelijkertijd bij Twitter aanmeldt op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of het onderwerp wel of niet op het Twitter-onderdeel klikt. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter niet gewenst is door de persoon in kwestie, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Twitter-account voordat onze website wordt geopend.

Het toegepaste privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=en.

Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YouTube

De verantwoordelijke heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen bekijken voor gratis weergave, beoordelingen en opmerkingen. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of zelfgemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elk bezoek aan een van de pagina's van deze site die wordt beheerd door de verantwoordelijke en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is opgenomen, zorgt ervoor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch wordt weergegeven door de respectieve YouTube-component om een illustratie van het bijbehorende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke subpagina van onze site die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd ook op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door een subpagina te openen met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze website de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het individuele YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij hun YouTube-account voordat onze website wordt geopend.

Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificeert het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

 

Gratis verzending va. €300

met track & trace en verzekerd!

14 dagen bedenktijd!

Niet goed? Geld terug!

Nvidia partner

geniet van alle Nvidia voordelen

Wij houden van computers!

Dragon Computers bestaat sinds 2005